Programy EU

Informujemy, że Glopack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, którego celem jest wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych, w efekcie których zaprojektowano innowacyjny produkt – proekologiczną folię stretch z zabezpieczeniami oraz innowacyjną technologię jej produkcji. 

Projekt „Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych poprzez wprowadzenie na rynek proekologicznej folii stretch z zabezpieczeniami” obejmuje realizację nakładów inwestycyjnych na zakup niezbędnej infrastruktury produkcyjnej. Rezultatem realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia będzie w szczególności wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej oraz stałe zwiększenie zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym Glopack Sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 3 498 600,00 PLN,
w tym udział Funduszy Europejskich: 1 995 000,00 PLN.

Informujemy, że GLOPACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP


Projekt pt. ‘Uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek specjalistycznej folii opracowanej w wyniku przeprowadzenia własnych i zleconych prac badawczo rozwojowych.” obejmuje realizację nakładów inwestycyjnych na zakup niezbędnej infrastruktury produkcyjnej celem dywersyfikacji produkcji (wprowadzenie nowego produktu), co doprowadzi do wzmocnienia konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W ramach projektu planuje się wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nawiązanie współpracy z jednostką naukową w celu zapewnienia sprawnego uruchomienia procesu produkcji i jego szybką optymalizację. Nowa oferta Wnioskodawcy będzie kierowana w szczególności do sieci handlowych i firm transportowych w kraju i za granicą.
Rezultatem realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia będzie w szczególności wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej oraz stałe zwiększenie zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 465 475, 80 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 972 222, 00 PLN

Informujemy, że GLOPACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020. Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Celem projektu pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO FIRMY GLOPACK SR Z O. O. * jest poprawa efektywności energetycznej firmy GLOPACK Sp. z o. o. oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, obniżenie kwaśnych emisji oraz zmniejszenie emisji pyłu PM 10. a także zmniejszenie emisji substancji sprzyjających tworzeniu ozonu troposferycznego. Firma uzyska również dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 133 906,19 PLN
DOFINANSOWANIE: 599 218,70 PLN

DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

W okresie od 27.02.2012 do 30.04.2012 firma GLOPACK Sp. z o.o. realizowała projekt inwestycyjny pt. “Dywersyfikacja działalności firmy GLOPACK Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami”.

Celem ogólnym projektu było umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację dotychczasowej działalności oraz usprawnienie procesu zarządzania.

Wraz z zakończeniem inwestycji firma wprowadziła 2 nowe usługi: odbiór i magazynowanie odpadów foliowych; odbiór i magazynowanie odpadów papierowych.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, I Oś Priorytetowa “Przedsiębiorczość i Innowacje”, Działanie 1.2 “Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”.