Deklaracja dostępności

Wstęp

Glopack sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.glopack.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.glopack.pl/ Data publikacji strony internetowej: 20.01.2020 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.01.2020 r. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono: 20.01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Glopack Sp. z o.o. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, aserwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG2.0)

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, Formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki – skróty prowadzące do: • treści, • kontaktu, • deklaracji dostępności. Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. Dokumenty Na stronach Glopacku nie ma plików do pobrania Opisy alternatywne grafik i zdjęć Na serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane. Powiększanie strony Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows. Kontrast Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Filmy wideo Brak filmów wideo Zrozumiałość i czytelność treści Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. Zapewnienie dostępności serwisów to proces Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@glopack.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biuro@glopack.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Glopack sp. z o.o. znajduje się w Lublinie, na ulicy Chemicznej 7, na 3 pietrze, budynek bez windy. Budynek nie został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Magazyn firmy znajduje się w Chełmie na ulicy Okszowskiej 41, parterowy budynek w którym wykonano podjazd bez poręczy.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  • napisać pismo na adres: Glopack Sp. z o.o., ul. Chemiczna 7, 20-329 Lublin
  • wysłać e-mail na adres: biuro@glopack.pl
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 81 748-57-07